Kretsting Midt-Norge Bedriftsidrettskrets


Tid


page1image51765376


Innkalling til Kretsting Midt-Norge Bedriftsidrettskrets

Styret i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets kaller med dette inn til Kretsting 24. april 2022.
Tid: Søndag 24. april 2022 - klokken 1930 Sted: Elektronisk via Teams

Kretstingets representanter skal være sammensatt ihht til NIFs lov § 2.4 og § 15 i Lov for Midt Norge Bedriftsidrettskrets. (Kjønnsammensetting og representasjonsrett).

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til kretstinget: a) Styret

(2)

b) Resentasjonsberettiget bedriftsidrettslag.
c) Møteberettigetekomité/utvalg,isakersomliggerinnenforsittarbeidsområde

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særkretstinget: a) Kretsens styre.
b) Inntil 2 representanter fra hvert av kretsens idrettsutvalg.
c) Inntil 3 representanter fra områdestyrer

d) Inntil 2 representanter fra sonestyrer/utvalg
e) Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

- Inntil 50 medlemmer: 2 representanter. - Fra 51 medlemmer: 3 representante

På grunn av at tinget gjennomføres elektronisk - må det enkelte delegat meldes inn på forhånd, og da senest innen Fredag 22.April klokken 1200.
Dette gjøres til: 
la@bedriftsidrett.no

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget - må være kretsen i hende minimum 14 dager før tinget. Forslag sendes til la@bedriftsidrett.no.

Fullstendig saksliste vil bli offentliggjort på kretsens hjemmeside en uke før tinget.


Med hilsen
Styret Midt Norge Bedriftsidrettskrets

Øystein Holten Lars Anders Helgemo Kretsleder Daglig Leder


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Midt-Norge Bedriftsidrettskrets